หลักสูตร DPO in Action - เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 3

เมื่อองค์กรแต่งตั้งให้เป็น “DPO” หรือ “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 41 แต่ยังไม่แม่นเรื่อง PDPA หลักสูตร “DPO in Action” ช่วยคุณได้แน่นอน

     เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ DPO (Data Protection Officer) ของเรา สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้คำแนะนำแก่องค์กรตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและถูกลงโทษทางปกครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

หลักสูตร DPO in Action เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติ คือ หลักสูตรที่จะเตรียมความพร้อมให้ DPO ให้รู้ลึก รู้จริง ปฏิบัติตาม PDPA ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ลดความเสี่ยง และความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

หลักสูตร DPO in Action* ออกแบบเฉพาะให้ผู้เข้าอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี กฎหมาย แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษา ผ่านการศึกษาทั้งในรูปแบบ e-Learning รวมทั้งการฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนในห้องเรียน พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติเพื่อมีให้เกิดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 42 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้อย่างแท้จริง *เนื้อหาหลักสูตรอ้างอิงประกาศหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

หลักสูตร DPO in Action* ดำเนินการโดย PDPA Thailand ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) ซึ่งมีผู้สอนและบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล *หลักสูตรอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

หลักสูตร DPO in Action เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning 36 ชั่วโมง, เรียนรู้แบบในห้องเรียน 20 ชั่วโมง และทดสอบความรู้ 4 ชั่วโมง รวม 60 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

 • พื้นฐาน หลักการ ทฤษฎี  แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษาของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
   • DCT ICDL Personal Data Protection Certificate (PDPA)
   • PDPA Lawful Basis: Contract
   • PDPA Lawful Basis: Consent
   • Privacy Notice ประกาศความเป็นส่วนตัว
   • Document Preparation นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ประกาศความเป็นส่วนตัว ( Privacy Notice)
   • PDPA Data Flow Diagram (DFD)
   • Data Inventory Mapping
   • RoPA (Record of Processing Activities)         
   • DSR (Data Subject Right)                                       
   • การประเมินผลกระทบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment = DPIA)
   • Data Protection and Security เรื่องที่ผู้บริหารต้องรู้ ต้องทำ
   • IT Security พื้นฐานสำหรับ DPO
   • การแจ้งเหตุรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach) 
   • PDPA กรณีศึกษา 123 เคส 
   • เคสข้อหารือเพิ่มเติม สคส.

*ระยะเวลาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning 36 ชั่วโมง (Online) ทบทวนซ้ำใน 1 ปี

 • หลักการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  • ขอบเขตการใช้บังคับ บทนิยาม ข้อยกเว้นการใช้บังคับ
  • หลักการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • มาตราการในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
  1. องค์กรที่แต่งตั้ง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  2. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประโทษ
 • การละเมิดข้อข้อมูลส่วนบุคคลและการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 • กฎหมายสำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่สำคัญ
 • กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย
 • การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  • มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  • กรณีศึกษาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
 • การจัดทำ Data Inventory Mapping และบันทึกประมวลผลกิจกรรม (Record of Processing Activities : RoPA)
 • การประเมินผลกระทบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Ompact Assessment : DPIA)
 • การบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (DSRM)
 • การบริหารจัดการเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล Data Breach Management
 • การทดสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรกาารคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (DCT) และ ICDL จากสหภาพยุโรป PDPA (DCT ICDL Personal Data Protection Certificate) ในห้องเรียน
 • การสอบวัดผลความรู้หลังการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติ DPO in Action ในห้องเรียน
 • ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่มีทักษะการเป็นมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับ 5 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)**

  **ผู้เข้าอบรมสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่มีทักษะการเป็นมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับ 6 หรือ 7 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพิ่มเติมได้ ภายใต้เงื่อนไขของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

วันอบรม :

“รุ่นที่ 3” วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 

เวลา 8.30 – 17.30 น. (รวม 3 วัน 24 ชั่วโมง)

ณ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

กำหนดการอบรม :

ช่วงที่ 1

 • หลักการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • ขอบเขตการใช้บังคับ บทนิยาม ข้อยกเว้นการใช้บังคับ 
 • หลักการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ช่วงที่ 2

 • มาตรการในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
  • องค์กรที่ต้องแต่งตั้ง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ช่วงที่ 3

 • การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
 • การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 • กฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่สำคัญ 

ช่วงที่ 4

 • การทดสอบความรู้ DCT ICDL PDPA  (Personal Data Protection Certificate)

ช่วงที่ 1

 • บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ช่วงที่ 2

 • การจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ช่วงที่ 3 

 • การจัดทำ Data Inventory Mapping    และบันทึกประมวลผลกิจกรรม (Record of Processing Activities : RoPA)

ช่วงที่ 4

 • การประเมินผลกระทบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment : DPIA)

ช่วงที่ 1

 • การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  • มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  • กรณีศึกษาเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ช่วงที่ 2

 • การบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (DSRM)
 • การบริหารจัดการเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล Data Breach Management

ช่วงที่ 3

 • กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย

ช่วงที่ 4

 • การสอบวัดผลความรู้หลังการอบรม (Post-test) การสอบวัดผลหลังการอบรม (Post-test) รูปแบบ Online 2 ชั่วโมง
 • เอกสารประกอบการอบรมความรู้ ทักษะ บทบาทหน้าที่ และแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) ทั้งหลักการ ทฤษฎี กฎหมาย แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 42 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • รายวิชาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ผ่านระบบ e-Learning เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 6 เดือน พร้อมทบทวนเนื้อหาด้วย Pre-test และ Post-test จำนวน 15 วิชา ประมาณ 36 ชั่วโมง มูลค่า 39,000 บาท ฟรี!
 • ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณวุฒิวุฒิวิชาชีพ (Certificate) ด้านเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ระดับ 5 มูลค่า 3,000 บาท ฟรี! (เมื่อเรียนครบหลักสูตรและสอบผ่านตามเกณฑ์ หรือผู้เข้ารับการอบรมจะขอรับการทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรด้านเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ระดับ 6 หรือ 7 เพิ่มเติมในภายหลังได้)
 • การทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรรับรององคุณวุฒิ (Certificate) จาก DCT ICDL PDPA  (Personal Data Protection Certificate) จากสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (DCT) มูลค่า 3,000 บาท ฟรี! (เมื่อเรียนครบหลักสูตรและสอบผ่านตามเกณฑ์)
 • การทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรรับรองคุณวุฒิ (Certificate) DPO in Action เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติ* จาก PDPA Thailand สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) และ บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป (DBC Group) (เมื่อเรียนครบหลักสูตรและสอบผ่านตามเกณฑ์ และ *หลักสูตรอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.))
 • เครือข่ายออนไลน์ให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจาก PDPA Thailand ฟรี!

พิเศษ! สำหรับองค์กรที่ส่ง DPO เข้ามาอบรม เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 24 มกราคม 2567 นี้ รับฟรี !

สำหรับองค์กร*

 • บริการ DPO Online ระยะเวลา 3 เดือน มูลค่า 60,000 บาท ฟรี!
 • Template PDPA & DPO ฉบับภาษาไทย จำนวน 24 รายการ มูลค่า 30,000 บาท ฟรี!

สำหรับพนักงาน**

 • รายวิชาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ผ่านระบบ e-Learning เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 3 เดือน พร้อมทบทวนเนื้อหาด้วย Pre-test และ Post-test 1 วิชา จำนวน 50 รหัสผู้เรียน (1 User = 1 รหัสผู้เรียน) มูลค่า 150,000 บาท ฟรี!

รับสมัคร : 

ตั้งแต่วันนี้ – 26 มกราคม 2567 

ค่าอบรม 30,000 บาท / 1 ท่าน 

รับจำนวนจำกัด (50 ท่านต่อรุ่น)

*เงื่อนไข : 

 • ราคารวมเอกสารประกอบการอบรม กระเป๋า และเสื้อ, อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
 • ราคายังไม่รวม Vat7%
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 250% 
 • สมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 24 มกราคม 2567 รับฟรี ! สำหรับองค์กร* และพนักงาน**