อภิธานศัพท์ - การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ภาษาไทย (หมวด ส)

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Office of the Personal Data Protection Commission – PDPC)
สิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(Right and Freedom of Data Subject)
สถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล