อภิธานศัพท์ - การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ภาษาไทย (หมวด ว)

วิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล