อภิธานศัพท์ - การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ภาษาไทย (หมวด ค)

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ความยินยอม ค่าสินไหมทดแทน คุกกี้ คู่ค้า (Partner)