อภิธานศัพท์ - การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ภาษาไทย (หมวด จ)

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Subject)
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Protection Officer – DPO)