อภิธานศัพท์ - การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ภาษาไทย (หมวด ต)

ตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Controller’s Representative)