อภิธานศัพท์ - การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ภาษาไทย (หมวด ผ)

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Controller)
ผู้ใช้อำนาจปกครอง
(Parent)
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Processor)
ผู้พิทักษ์
(Custodian)
ผู้เยาว์
(Minor)
ผู้อนุบาล
(Curator)