อภิธานศัพท์ - การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ภาษาไทย (หมวด พ)

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
(Personal Data Protection Act B.E. 2562 – PDPA)
พฤติการณ์
(Circumstance)
พนักงาน (Employees)