ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อเป็นการกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีความชัดเจน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (๔) และ
มาตรา 76 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๔ บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีพื้นสีขาว
ขนาดและลักษณะตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัว พร้อมกับแนบรูปถ่ายไม่เกินหกเดือน
ก่อนวันยื่นคำขอมีบัตร ขนาด ๒ นิ้ว ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
หรือเครื่องแบบพิธีการ จำนวน ๒ รูป ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ ๗ คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๖
ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๘ ให้ประธานกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เธียรชัย ณ นคร
ประธานกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารเพิ่มเติม PDF เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒