การขอความยินยอม

การขอความยินยอม (A Request for Consent) หมายถึง การที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ก่อนหรือในขณะการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อาจกระทำผ่านเอกสารหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดแจ้ง
โดยการขอความยินยอมต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ (PDPA, มาตรา 16 ) แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน รูปแบบหรือข้อความสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ ภาษาอ่านง่าย ไม่หลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิด