การทำการตลาดส่วนบุคคล

การทำการตลาดส่วนบุคคล (Personalized Marketing) หมายถึง แนวคิดการทำการตลาดในยุคดิจิทัล
ที่พยายามนำเสนอสินค้าหรือบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด โดยสินค้าและบริการที่นำเสนอให้กับแต่ละบุคคลไม่จำเป็นต้องเหมือนกันและมีความ
แตกต่างกันออกไป เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานแพลตฟอร์มที่น่าประทับใจ การทำการตลาดส่วนบุคคล
มีพื้นฐานวิธีการทำการตลาดผ่านการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มดิจิทัล แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อให้สามารถตอบโต้ได้ตรงตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล
โดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติเป็นช่วย จึงมีความเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล่สวนบุคคล
นักการตลาดจึงต้องตื่นตัวและปรับตัวเมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ถูกบังคับใช้