การประเมินผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล

การประเมินผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment - DPIA)
หมายถึง เป็นการประเมินความผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว หากมีกระบวนการใดที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงของแนวทางการประมวลผลก่อน การประมวลผลข้อมูลจริง (GDPR, มาตรา 35 )