การแฝงข้อมูล

การแฝงข้อมูล (Pseudonymisation) หมายถึง รููปแบบการจัดการข้อมูลอย่างหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดยการทดแทนข้อมูลบางส่วนที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลในชุดข้อมูลด้วยนามแฝงซึ่งประดิษฐ์ขึ้น เรียกว่า Pseudonym
การใช้นามแฝงจะช่วยให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ยากขึ้นขณะการโอนเคลื่อนย้ายข้อมูลหรือเมื่อถูกจารกรรม
แต่ยังเป็นรูปแบบข้อมูลที่สามารถนำมาแปลงกลับมาเพื่อระบุผู้ที่เกี่ยวข้องได้อยู่ เมื่อมีข้อมูลประกอบเพิ่มเติม
(GDPR, มาตรา ๔ )