การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Restriction) หมายถึง สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สามารถขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้
ในระหว่างที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกำลังดำเนินการตรวจสอบตามที่เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลได้ร้องขอ
ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (PDPA, มาตรา 34 )