การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Breach) หมายถึง การกระทำการโดยจงใจหรือประมาทต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย
ทำให้บุคคลอื่นเสียหายสืบเนื่องมาจากประเด็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ละเมิดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายนั้น (GDPR, มาตรา ๔ )