กิจการขนาดเล็ก

กิจการขนาดเล็ก (Small Organization) หมายถึง ธุรกิจขนาดเล็ก หรือกิจการที่ความเป็นเจ้าของและการดำเนินงานเป็นไปอย่างอิสระ
และในเวลาเดียวกันนั้นต้องไม่มีอิทธิพลครอบงำต่อการดำเนินงานของกิจการอื่นในแขนงเดียวกัน
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของกิจการขนาดเล็ก ได้รับการยกเว้นการบังคับใช้ของข้อกฎหมายบางประการ
เกี่ยวกับการจัดทำบันทึกรายการเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานสามาร ถตรวจสอบได้ ยกเว้นแต่การเก็บรวบรวมใช้
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของกิจการจะมีความเสี่ยงมีผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ใช่กิจการที่เก็บรวบรวม
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว หรือขัดต่อข้อกฎหมายที่ห้ามการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลอ่อนไหว (PDPA, มาตรา 39 )