ข้อมูลพันธุกรรม

ข้อมูลพันธุกรรม (Genetic Data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากการทดสอบพันธุกรรม (PDPA, มาตรา 26 )
การทดสอบพันธุกรรม หมายถึง การวิเคราะห์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอา (DNA) อาร์เอ็นเอ (RNA) โครโมโซม (Chromosome) โปรตีน และสารบางอย่างในร่างกาย
เพื่อที่จะตรวจหาลักษณะทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคและลักษณะที่แสดง ออก เพื่อที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการแพทย์และการทดลอง
ข้อมูลพันธุกรรมเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน โดยนอกจากจะเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ไปยังตัวบุคคลได้แล้ว
ยังมีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งในบางกรณีผู้ที่ข้อมูลนั้นเชื่อมโยงไปถึงอาจไม่ประสงค์ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวอีกด้วย กล่าวให้เข้าใจง่ายก็คือ
การเปิดเผยข้อมูลพันธุกรรมของบุคคลหนึ่งเสมือนเป็นการเปิดเผยข้อมูลพันธุกรรม ของสมาชิกอื่นในครอบครัว