บทบัญญัติ (Provision)

บทบัญญัติ (Provision)
หมายถึง ข้อความที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎหมาย