บุคคล (Person)

บุคคล (Person)
หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือ คนหรือมนุษย์ปุถุชนซึ่งสามารถมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย