การลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

การทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่โดนประมวลผลโดยองค์กรถูกลบหรือทำลาย ให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
ไม่ว่าจะใช้วิธีการ ลบข้อมูล เผา ทำลายด้วยเครื่องทำลายเอกสาร ตลอดจนการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยใช้วิธีการทำให้เป็นข้อมูลนิรนาม (Anonymous)