ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทิ้ง โดยอาจเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมาย
หรือมาตรฐานอื่นกำหนดไว้ หรือระยะเวลาตามความเหมาะสมภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้