หมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 1 บททั่วไป
มาตรา19 มาตรา20 มาตรา21
ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา22 มาตรา23 มาตรา24 มาตรา25 มาตรา26
ส่วน 3 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา27 มาตรา28 มาตรา29