หมวด 7 บทกำหนดโทษ

ส่วนที่ 1 โทษอาญา

มาตรา79 มาตรา80 มาตรา81

ส่วนที่ 2 โทษทางปกครอง

มาตรา82 มาตรา83 มาตรา84 มาตรา85 มาตรา86 มาตรา87 มาตรา88 มาตรา89 มาตรา90