Now!
Solution ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบโจทย์ SMEs ได้ทุกคำถาม
เอกสาร PDPA

ข้อมูลเพิ่มเติม

PDPA Document Templatge ภาษาไทย จำนวน 19 Template

ประกอบไปด้วยเทมเพลต ดังนี้

 1. หนังสือแจ้งช่องทางการถอนความยินยอมตามมาตรา-95
2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 2.1 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2.2 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด

 3. ประกาศความเป็นส่วนตัว

 3.1 ประกาศความเป็นส่วนตัวของคู่ค้า
3.2 ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น
3.3 ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานและพนักงาน
3.4 ประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

 4. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 4.1 หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
4.2 หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลทั่วไป
4.3 หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน
4.4 หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า

 5. นโยบายคุกกี้
6. ใบบันทึกกิจกรรมการประมวลผล
7. สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล-DPA
8. หนังสือขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล-DSAR

 8.1 หนังสือขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
8.2 คำร้องขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิด

 9. หนังสือแจ้งรับเรื่องการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
10. แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูล

เอกสาร PDPA

PDPA Document Template (ภาษาไทย 19 เทมเพลต)

20,000.00฿

5/5

แบบฟอร์ม เทมเพลต เอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่ออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จะช่วยให้คุณสามารถทำเอกสารและสัญญาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และถูกต้อง

Copyright © 2022 Digital Business Consult, All Rights Reserved.

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ