ความมั่นใจจาก “0” เป็น “100” โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้าน PDPA

หากคุณไม่เข้าใจและไม่มั่นใจว่าต้องทำตาม PDPA อย่างไร ลองให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเราช่วย ด้วยบริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย Digital Business Consult (DBC)

ข้อดีของการบริการที่ปรึกษากับ DBC

  1. มีแผนการทำงาน และกระบวนการที่ชัดเจนในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับ PDPA
  2. มีสัญญา และกระบวนการที่สอดคล้องกับ PDPA
  3. สามารถรับรองการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลซึ่งอาจเป็นพนักงานหรือลูกค้า
  4. ลดความเสี่ยงการรั่วไหลของข้อมูลหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
  5. ในกรณีเกิดปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณทำตาม PDPA เรียบร้อย ลดโอกาสได้รับโทษทางกฎหมาย
  6. สร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้ใจให้แก่ลูกค้า
  7. พนักงานในองค์กรจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับ PDPA ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการทำงาน

บริการการเตรียมตัวปฏิบัติตาม PDPA สำหรับองค์กร

ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดทีมปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คำปรึกษาแก่องค์กรที่ต้องการรับคำปรึกษา รวมถึงยังมีบริการอบรมแก่บุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร
1. ทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการ กระบวนการทำงานและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. จัดอบรมความรู้พื้นฐาน PDPA และจัดอบรมการจัดทำใบบันทึกกิจกรรม (Data Inventory Mapping) , การจัดทำบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผล (Record of Processing Activities: RoPA) และ Workshop สอนปฏิบัติ
3. จัดทำเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลให้สอดคล้องกับ PDPA (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ)
– จัดทำเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง
– จัดทำเอกสารนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy) และประกาศความส่วนตัว (Privacy Notice)
– จัดทำการประเมินความเสี่ยงตาม PDPA
– จัดทำข้อเสนอการปรับปรุงกระบวนการทำงาน พร้อมกระบวนการทำงานที่ได้ปรับปรุงแล้ว ให้สอดคล้องกับ PDPA
– ให้คำแนะนำด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
– ให้คำแนะนำด้านไอทีและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ PDPA
5. จัดอบรมสิ่งส่งมอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

ความมั่นใจจาก “0” เป็น “100” โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้าน PDPA

หากคุณไม่เข้าใจและไม่มั่นใจว่าต้องทำตาม PDPA อย่างไร ลองให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเราช่วย ด้วยบริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย Digital Business Consult (DBC)

PDPA Consultant

บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ

PDPA Audit

ให้คำปรึกษา ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการทำงาน กระบวนการบริหาร การจัดการ รวมถึงอบรมบุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

DPO Services

บริการด้านเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO แก่คณะทำงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DP) รวมถึงพนักงานภายในองค์กร

PDPA E-learning

หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบเนื้อหาความรู้ด้าน PDPA อย่างครบถ้วนและครอบคลุม เข้าใจง่ายช่วยให้องค์กรเข้าใจPDPA อย่างง่ายดาย สะดวกประหยัดเวลา

PDPA Public Training

จัดอบรมและ Workshop กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเจาะลึก ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในดำเนินงานภายใต้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

PDPA Inhouse Training

บริการอบรมภายในด้วยหลักสูตรบรรยาย และ workshop ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

PDPA Consultant
บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ
PDPA Consultant
บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ
PDPA Consultant
บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ