Note: The element will not take up any space when the display property is set to "none".

 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 3-4
 2. ผู้สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต ที่มีอายุไม่เกิน 27 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566)

การแข่งขันมีขึ้นในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ

 • ประเภทบุคคล โดยผู้ร่วมแข่งขันสามารถสมัครในนามของตัวเอง หรือโดยสถาบันการศึกษาจัดส่ง
 • การแข่งขัน มีทั้งสิ้น 2 รอบ โดยแบ่งเป็น 
  • รอบคัดเลือก สอบปรนัย (ช่วงเช้า) ผู้เข้าแข่งขันที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง และใช้เวลาน้อยที่สุด 20 อันดับแรก จะได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
  • รอบชิงชนะเลิศ สอบอัตนัย (ช่วงบ่าย) ผู้เข้าแข่งขันที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง และสามารถนำความรู้กฎหมาย PDPA มาประยุกต์ใช้ได้ดีที่สุด 3 อันดับแรก จะได้รับเงินรางวัล ตามที่กำหนด พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 2 รางวัล 6,000 บาท จำนวน 1 รางวัล  พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ 
 • รางวัลที่ 3 รางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล  พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับคอร์สเรียนออนไลน์หลักสูตร Fundamental of Personal Data Protection เพื่อศึกษาก่อนการแข่งขัน

     ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ โดยสแกน QR Code หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://tpdpa.or.th เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 20 มิถุนายน 2566

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ คลิก

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คุณกิตตินันท์ จงอารี โทร. 02-727-3754 หรือคุณลาภิสรา แสงซื่อ โทร. 081-632-5918

ผู้ร่วมจัดงาน

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ