อภิธานศัพท์ - การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ภาษาไทย (หมวด ล)

เลขที่อยู่ไอพี
(IP Address)
ลูกค้า
(Customers)