อภิธานศัพท์ - การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ภาษาไทย (หมวด บ)

บทบัญญัติ (Provision) บุคคล (Person)