มาตรา 38

บทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนตาม มาตรา 37 (๕) มิให้นำมาใช้บังคับแก่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

(๒) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกอบอาชีพหรือธุรกิจในการเก็บรวบรวม
ใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีลักษณะตาม มาตรา 26 และไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากตามที่คณะกรรมการ ประกาศกำหนดตาม มาตรา 41 (๒)

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตาม มาตรา 5 วรรคสอง มีผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ให้นำความใน มาตรา 37 (๕) และความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยอนุโลม