หลักสูตรที่ออกแบบให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะด้าน แบบรู้ลึก รู้จริง มีทักษะทำงานได้จริง

     การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติมีกิจกรรมที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลายๆ ด้าน เช่น Privacy By Design, การทำ ROPA, การทำ DPIA,  การเขียน Privacy Policy & Privacy Notice,  การทำ DPA & DSA, การบริการจัดการ DSAR & DBM, การจัดการ Security & Cyber Security เป็นต้น

     เมื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรจึงไม่ได้เป็นหน้าที่ของ DPO (Data Protection Officer) หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพียงบุคคลเดียวหรือตำแหน่งเดียว เนื่องจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครอบคลุมไปถึงข้อมูลการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลงานในทุกๆ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น องค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้ช่วยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหลากหลายสาขา จึงเป็นที่มาของหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Protection Specialist  

Data Protection Specialist Course

     หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Data Protection Specialist : Training Series Program” (DPS) หรือ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” คือ หลักสูตรที่มีเนื้อหาเฉพาะด้านแบบเจาะจงให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้แบบเจาะลึก ให้เข้าใจ มีความรู้และทักษะ เหมาะสำหรับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะช่วยให้ DPO และองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ได้อย่างถูกต้อง

     หลักสูตร DPS ประกอบด้านหลักสูตรเฉพาะด้าน 8 หลักสูตร ดำเนินการโดย PDPA Thailand ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) โดยทุกหลักสูตรย่อยจะมีการทบทวนความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประมาณ 1 ชั่วโมง มีการบรรยายประมาณ 5 ชั่วโมง และมีการฝึกปฏิบัติประมาณ 2 ชั่วโมง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาให้แก่ภาครัฐและเอกชนด้าน PDPA และ DPO 

Click ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรเฉพาะด้านทั้ง 8 หลักสูตร :

หลักสูตรทั้ง 8 หลักสูตร เหมาะสำหรับ :

 1. บุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาแล้ว และต้องกาเรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. บุคคลที่อยู่ในคณะทำงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือคณะทำงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 3. บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 4. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการเพิ่มความรู้หรือทักษะเฉพาะด้าน
 5. ที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากการอบรมแต่ละหลักสูตรเพิ่มเติม :

 • เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Data Protection Specialist :  Training Series Program” (DPS) หรือ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” *เฉพาะหลักสูตร
 • รายวิชาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) หลักสูตร “PDPA in Action e-Learning Fundamental of Personal Data Protection (PDPA)” หรือ “พื้นฐานกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”  บรรยายโดย อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจาก PDPA Thailand ผ่านระบบ e-Learning  จำนวน 1 User =  1 รหัสผู้เรียน เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน 
 • การทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรรับรองคุณวุฒิ (Certificate) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Data Protection Specialist :  Training Series Program” (DPS) หรือ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” จาก PDPA Thailand และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) *เฉพาะแต่ละหลักสูตร เมื่อเรียนครบและสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น
 •  

รับสมัคร :

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

เรียนรู้ แลกเปลี่ยน กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติเจาะลึกในห้องเรียน 1 วัน (8 ชั่วโมง) *เฉพาะหลักสูตร

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ค่าอบรมหลักสูตรย่อยหลักสูตรละ 10,000 บาท /ท่าน (รับจำนวนจำกัด 30 ท่านต่อรุ่น)

 

*สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า ของ บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด หรือ PDPA Thailand หรือสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) สมัครเรียนหลักสูตรย่อยเพียงหลักสูตรละ 5,000 บาท / ท่านเท่านั้น*

 

เงื่อนไข : 

 • ราคารวมเอกสารประกอบการอบรม, กระเป๋า, อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวันตลอดหลักสูตรฯ 
 • ราคายังไม่รวม Vat7%
 • องค์กรหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมมากกว่า 1 หลักสูตร หรือมากกว่า 1 ท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 081-632-5918 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม :