หลักสูตร PDPA in Action 5 + 24 เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้พนักงานในองค์กร 

PDPA Thailand e-Learning จัดเต็ม อัดแน่น ความรู้ เรียนที่ไหน เมื่อไร ก็เรียนได้


     เมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) บังคับให้ทุกองค์กรต้องปฎิบัติกับลูกจ้าง ลูกค้า คู่ค้า และผู้มาติดต่อองค์กรตาม PDPA ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบให้องค์กรเสี่ยงถูกลงโทษได้ อาจเป็นโทษทางอาญา โทษทางแพ่ง หรือโทษทางปกครองก็ได้ 

     การเตรียมความพร้อมและเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กรได้เรียนรู้กฎหมาย PDPA อย่างถูกต้องและนำไปประยุกต์ใช้ได้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ หลักสูตร e-Learning PDPA in Action 5 + 24  จะช่วยลดความเสี่ยงและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

หลักสูตร PDPA in Action 5 + 24 ประกอบด้วยเนื้อหา e-Learning 5 วิชา 17 ชั่วโมง ผู้อำนวยการหลักสูตร โดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร และ Template PDPA ฉบับภาษาไทย 24 เอกสาร ดังนี้ :
รายชื่อ 5 วิชาที่เรียนในหลักสูตร :

โดยวิทยากร อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช

เนื้อหาหลักสูตร:

 • ที่มาและเจตนารมณ์ของกฎหมาย
 • การบังคับใช้กฎหมาย
 • นิยามเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลส่วนบุคคล : นิยาม ประเภท
 • หลักการกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • หน้าที่ตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
 • สิทธิเจ้าของข้อมูล
 • ความรับผิดชอบโทษ
 • สิ่งที่องค์กรต้องเตรียมตัว

คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม : 

หลักสูตร+pdpa

https://pdpathailand.com/product/e-learning-fundamental-of-pdpa/

โดยวิทยากร อาจารย์มยุรี ชวนชม

เนื้อหาหลักสูตร :

 • การสรรหาและคัดเลือก คนเข้าองค์กร
 • การทำสัญญาจ้างงาน แต่ละประเภท
 • การใช้ข้อมูลของพนักงานร่วมกันในหลายบริษัท
 • การประเมินผลงานของพนักงาน
 • การจ้างแรงงานต่างด้าว กับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 • สหภาพแรงงานกับการกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม : 

pdpa+hr

https://pdpathailand.com/product/e-learning-pdpa-for-hr/

โดยวิทยากร อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ

เนื้อหาหลักสูตร :

 • ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • การจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายให้สอดคล้องกับ PDPA

คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม : 

หลักสูตร+pdpa

https://pdpathailand.com/product/e-learning-document-preparation/

โดยวิทยากร อาจารย์ผไท โฆษจันทร

เนื้อหาหลักสูตร :

 • หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ความเสี่ยงและภัยต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • การบริหารจัดการและการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • การควบคุม จัดการ และ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับ ความเสี่ยงและภัยต่างเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

https://pdpathailand.com/product/e-learning-it-management-governance-for-it/

โดยวิทยากร อาจารย์ศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่น

เนื้อหาหลักสูตร :

 • PDPA ความท้าทายและโอกาสของนักการตลาดดิจิทัล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่นำมาใช้ในการทำการตลาดดิจิทัล
 • แหล่งข้อมูล ที่นักการตลาดนำมาใช้งาน
 • สิ่งที่นักการตลาดต้องเตรียมตัว เมื่อ PDPA มีผลบังคับใช้
 • ฐานทางกฎหมายที่นิยมใช้ในการประมวลผลข้อมูลในทางตลาด
 • หลักปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานในเว็บไซต์
 • หลักปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำแคมเปญ
 • หลักปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเก็บ Lead Generation

คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม : 

pdpa+marketing

https://pdpathailand.com/product/e-learning-pdpa-for-digital-marketing/

  1. หนังสือแจ้งช่องทางการถอนความยินยอมตามมาตรา 95
  2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  3. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด
  4. ประกาศความเป็นส่วนตัวของคู่ค้า 
  5. ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น 
  6. ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานและพนักงาน 
  7. ประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
  8. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง 
  9. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลทั่วไป 
  10. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน 
  11. หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า 
  12. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล-กรณีทั่วไป
  13. นโยบายคุกกี้
  14. ตัวอย่างแผนภาพกระแสข้อมูล
  15. ใบบันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA)
  16. สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DPA)
  17. ข้อตกลงในการแบ่งปันข้อมูล (DSA)
  18. หนังสือขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (DSAR) 
  19. คำร้องขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิด
  20. หนังสือแจ้งรับเรื่องการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  21. แบบบันทึกรายการเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  22. ประกาศ-แต่งตั้ง-คณะทำงาน DPO
  23. แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูล 
  24. หนังสือแจ้งเหตุละเมิดต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม :

 

https://pdpathailand.com/product/th-24-templates

 • เนื้อหา 5 วิชา เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนคน
 • เรียนครั้งละ 1 User (1 รหัสผู้เรียน) ระยะเวลา 1 ปี (อายุเข้าระบบภายใน 12 เดือน)
 • เน้นทบทวนเนื้อหาจากหลักสูตรด้วย Pre-test และ Post-test
 • เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าที่ไหนๆ ก็เรียนได้
 • สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA จาก PDPA Thailand
 • ใบรับรองคุณวุฒิ (Certificate) จาก PDPA Thailand สำหรับองค์กรที่มีพนักงานเรียนจบและสอบผ่านหลักสูตร 
 • Template PDPA ฉบับภาษาไทย 24 เอกสาร ซึ่งสามารถใช้ได้เฉพาะองค์กรแบบระบุเท่านั้น

.

พิเศษ! : 

เฉพาะ 100 ท่านแรกเท่านั้น

ราคาพิเศษ 10,000 บาท จากปกติ 45,000 บาท 

เงื่อนไข : ราคายังไม่รวม Vat7%, ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 250% (การลดหย่อนภาษีใช้ได้เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น ตามประกาศหนังสือรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เลขที่หนังสือ TPC650456, TPC650521, TPC650457, TPC650516 และ TPC650497