อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ

ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

Certified

ICDL Data Protection, Train the trainer By DDTI

ประวัติการศึกษา

• 2549 นิติศาสตรบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2550 ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ใบอนุญาตเลขที่ 2182/2550, สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
• 2552 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• 2556 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน), คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2561 โรงเรียนภาษี วุฒิบัตร หลักสูตร ผู้จัดการแผนกภาษี (Tax Manager),
• 2562 โรงเรียนภาษี วุฒิบัตร หลักสูตรกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและผังเมืองสำหรับนักกฎหมายมืออาชีพ, สมาพันธ์ทนายความไทยเพื่อธุรกิจและการลงทุน

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน

• 2559-ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วนและผู้บริหาร (Managing Partner),
• บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ลีกัล มายด์ จำกัด
• ที่ปรึกษากฎหมาย, บริษัท ลอรีอิทแอทเทอนีแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด
• ที่ปรึกษากฎหมาย, สำนักงาน ธีรภัทรทนายความ
• 2563 -ปัจจุบัน เลขานุการ คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ
• อุปนายกสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)

ประวัติการทำงาน

• 2547 นักศึกษาฝึกงาน, ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
• 2549-2550 ทนายความ, บริษัท เอนก เอกบุรุษ แอนด์ แอลไลแอ็นซ์ จำกัด
• 2551-2552 ทนายความ, บริษัท อินเตอร์เน็ต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
• 2553-2559 ทนายความ, สำนักงาน ธีรภัทรทนายความ

หลักสูตร

เริ่มต้น 3,000 บาท
เก็บข้อมูลอ่อนไหว และข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้กับกิจกรรมการตลาด องค์กรเสี่ยงแบบไหน ต้องบริหารจัดการอย่างไร ด้วยหลักสูตร : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับ การใช้ฐานความยินยอม : การบังคับใช้ ความจำเป็น ความเสี่ยงและการบริหารจัดการ พร้อมกรณีศึกษา
เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตร PDPA for Management จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจในเรื่องของการจัดการด้าน PDPA ในองค์กรซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ฝ่ายบริหารจะต้องเข้าใจและทราบวิธีการจัดการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นได้ด้วยความราบรื่นและเกิดความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาย PDPA
เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตร PDPA for SMEs จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร SMEs ให้เป็นไปตามกฎหมาย PDPA ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตรที่ช่วยให้เข้าใจในสิทธิของผู้ควบคุม ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายให้สอดคล้องกับ PDPA​