dpo รุ่น 6 / รุ่นิ 7
dpo รวม
dps

บทบาทหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO- Data Protection Officer) คือทำให้แน่ใจว่าองค์กรมีการดำเนินการได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือกฎหมาย PDPA มีหน้าที่ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ รวมถึงช่วยจัดการการดำเนินงานด้านข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ PDPA ลดความเสี่ยงองค์กรละเมิดกฎหมายนำไปสู่การฟ้องร้อง และเสียค่าปรับ

 • กฎหมายกำหนดให้องค์กรที่เข้าข่ายข้อกำหนดต้องมีหน้าที่แต่งตั้ง DPO
 • ให้คำแนะนำแก่เจ้าของธุรกิจและเจ้าหน้าที่ภายในบริษัทให้สามารถดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด
 • ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงลูกจ้าง/ผู้รับจ้างในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย อาทิ การจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัท (DPIA : Data Protection Impact Assessment)
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัท อาทิ จัดการคำขอใช้สิทธิ หรือข้อร้องเรียนต่างๆ
 • ส่งเสริมให้ภายในบริษัทมีค่านิยมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
 • องค์กรรัฐ ราชการ รัฐวิสาหกิจ
 • องค์กรที่ประมวลผลข้อมูลของบุคคลจำนวนมาก เช่น
  บริษัทจัดหางาน ห้างสรรพสินค้าที่มีระบบสมาชิก เป็นต้น
 • องค์กรที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวเป็นจำนวนมาก
  เช่น โรงพยาบาล บริษัทประกันภัย เป็นต้น

บริการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) จาก PDPA Thailand

“การันตีว่าเราเข้าใจธุรกิจของคุณ จากการเป็นที่ปรึกษาด้าน
PDPA
ให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทขนาดอื่น ๆ มาแล้ว”