หน้ารวมDPO (1)

PDPA Quiz แบบทดสอบประเมินความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

PDPA Quiz แบบทดสอบประเมินความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

คุณรู้เรื่อง PDPA มากแค่ไหน?

 

PDPA Thailand จัดทำแบบทดสอบนี้ขึ้นเพื่อประเมินองค์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

และเนื้อหาจำเป็นที่เกี่ยวข้อง หากท่านเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจหรือได้

รับมอบหมายให้ดูแลด้าน Data Protection ขององค์กร ต้องลองเทสต์ดู

 

PDPA Quiz เป็นแบบทอดสอบปรนัยจำนวน 16 ข้อ ทดสอบทราบผลทันที
และยังทดสอบได้มากกว่า 1 ครั้ง

PDPA Thailand และ DBC Group (บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด) มีความประสงค์ขอเก็บรวบรวม

และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการร่วมทำ PDPA Quiz นี้

ได้แก่ IP Address, การเลือกคำตอบ และผลคะแนนการทดสอบ เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและ

บริการเกี่ยวกับ PDPA โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

1 / 16

ลักษณะใดของ “การตรวจติดตามภายใน สำหรับ PDPA” ต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้อง

2 / 16

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหากเข้าทุกเกณท์ต้องทำ Check List ตามกฎหมายกำหนดยกเว้นข้อใด

3 / 16

ใครไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

4 / 16

ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ ตามมาตรา 28

5 / 16

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

6 / 16

DPO สามารถเป็นคนภายในองค์กรได้หรือไม่

7 / 16

DPO มีหน้าที่ตาม PDPA ดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด

8 / 16

องค์กรข้างท้ายต้องแต่งตั้ง DPO ทุกองค์กรยกเว้นข้อใด

9 / 16

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ ประโยชน์ของการตรวจติดตามภายใน สำหรับ PDPA

10 / 16

ฐานกฎหมายอะไรที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพิกถอนเมื่อไรก็ได้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูล

11 / 16

ข้อใดกล่าวถูกที่สุด เกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการสร้างเสริมความตระหนักรู้

12 / 16

เมื่อมีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลควรแจ้ง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อไร

13 / 16

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคือใคร

14 / 16

PDPA ไม่บังคับใช้กับทุกข้อด้านล่างยกเว้นข้อใด

15 / 16

ข้อใดไม่ไช่หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

16 / 16

ข้อใดให้ความหมายของ “การตรวจประเมินภายใน สำหรับ PDPA” ได้ดีที่สุด

Your score is

0%