About us
PDPA Thailand

ทำไมต้องเป็น PDPA THAILAND

pdpathailand คือ ผู้บริการให้คำปรึกษา สอบทาน ฝึกอบรม ทดสอบ เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act. 2562 (PDPA) แก่องค์กรธุรกิจ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ Core Trainer Team ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า 50 ท่าน จากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) การสนับสนุนด้านวิชาการจาก International Computer Driving License (ICDL) และการบริหารงานโดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC GROUP) ซึ่งนำทีมโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจดิจิทัลกว่า 20 ปี ศึกษา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มานานกว่า 5 ปี นับตั้งแต่ยังเป็นร่างกฎหมายหนึ่งในผู้ให้บริการ PDPA รายแรก ๆ ในประเทศไทย บริการหลากหลายและครบวงจร สามารถเลือกสรรและปรับเปลี่ยนได้ตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน DDTI ชำนาญเรื่องกฎหมาย PDPA และมีองค์ความรู้ลงลึกเฉพาะด้าน เช่น HR, Sales and Marketing, Operation, IT Management, Procurement, etc.
ตอกย้ำความไว้วางใจบริการ
  • PDPA Thailand จัดทำเรื่อง PDPA มาตั้งแต่ปี 2559 หรือตั้งแต่เมื่อมีการร่างกฎหมาย PDPA
  • ดำเนินการจัดอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนมาแล้วมากกว่า 300 ราย
  • ให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมการด้าน PDPA มาแล้วมากกว่า 200 ราย
  • ดำเนินการสอบทาน Audit และให้คำแนะนำมาแล้วหลายองค์กรชั้นนำ หลากหลายรูปแบบธุรกิจ
  • หลักสูตรของ PDPA Thailand ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)
  • วุฒิบัตรรับรองระดับองค์กรและบุคคล การันตีความรู้ด้าน PDPA
  • ที่ปรึกษาและวิทยากรจาก PDPA Thailand ผ่านหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
  • ที่ปรึกษาและวิทยากรทุกท่านได้รับวุฒิบัตรรับรองจาก ICDL PDPA และหลักสูตร Train the Trainer จากสถาบัน DDTI
  • หลักสูตรของ PDPA Thailand องค์กรสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 250%

Our Services

บริการด้านที่ปรึกษา

consult PDPA

PDPA & DPO
Consultant

บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย PDPA รวมถึงจัดอบรมบุคลากรภายใน โดยผู้เชี่ยวชาญ

PDPA & DPO
Compliance Audit

บริการตรวจสอบและสอบทานการทำงาน กระบวนการบริหาร การจัดการ รวมถึงให้คำแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติขององค์กรตาม PDPA

PDPA & DPO
Outsource Services

บริการด้านเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO แก่คณะทำงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DP)

DPO คือใคร?

บทบาทหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO- Data Protection Officer) คือบุคคลที่ต้องตรวจสอบ ประสานงาน ให้คำปรึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรมีการดำเนินการได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือกฎหมาย PDPA อ่าน 15 เรื่องที่ DPO ต้องทำเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA

บริการด้านฝึกอบรม

PDPA & DPO
E-Learning

หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบเนื้อหาความรู้ด้าน PDPA อย่างครบถ้วนและครอบคลุม เข้าใจง่ายช่วยให้องค์กรเข้าใจPDPA อย่างง่ายดาย สะดวกประหยัดเวลา

PDPA & DPO
Public Training

จัดอบรมและ Workshop กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเจาะลึก ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในดำเนินงานภายใต้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

PDPA & DPO
Inhouse Training

บริการอบรมภายในด้วยหลักสูตรบรรยาย และ workshop ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล

Our Consultant & Lecturer Team

RoPA คืออะไร แล้วทำไมเราต้องทำ ?

RoPA เป็นเหมือนการจดบันทึกที่บอกว่าแผนกไหนในองค์กรทำอะไรบ้าง ทำด้วยวัตถุประสงค์อะไร และอยู่บนฐานกฎหมายข้อไหนที่อนุญาตให้ทำ จุดประสงค์หลักในการจดบันทึกคือ เพื่อหากเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นองค์กรจะสามารถตรวจสอบกระบวนการจัดการได้อย่างรวดเร็วตามกฎหมาย PDPA นอกจากนี้การบันทึก RoPA เราสามารถใช้ RoPA เป็นเสมือน Checklist ไว้ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ได้เขียน และทบทวนกิจกรรมที่ทำอยู่นั้นมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ที่มาขอข้อมูลถูกกฎหมายหรือไม่ สามารถวิเคราะห์ได้ฐานอะไร และใครเป็น Data Controller หรือ Data Processor ของกิจกรรมนี้ ดังนั้นหากมีการจดบันทึกข้อมูล RoPA อย่างละเอียด จะยิ่งลดความผิดพลาดในการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Our Clients

ติดต่อเรา PDPA Thailand

ห้อง 71002 ชั้น 10 อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนน งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900