dpo รุ่น 6 / รุ่นิ 7
dpo รวม
dps

สร้างความมั่นใจให้องค์กรของคุณ จาก “0” เป็น “100” ด้วย Consultant กลุ่มบริการให้คำปรึกษาด้าน PDPA & DPO

     เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ทุกองค์กรที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หากฝ่าฝืนอาจถูกลงโทษ ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา รวมถึงโทษทางปกครองด้วย 

     และตามประกาศกฎหมาย PDPA เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566  เรื่อง “การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 41 (2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” นั้น กำหนดให้กิจการที่ต้องมี “DPO” (Data Protection Officer) หรือ “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” สำหรับองค์กรหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามประกาศกฎหมาย PDPA และเข้าข่ายที่ต้องมี DPO เพื่อคอยให้คำปรึกษา ตรวจสอบการดำเนินงาน และประสานงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล แต่ถ้าหากองค์กรไม่มีและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA เสี่ยงอาจมีโทษปรับสูงสุดถึง 1 ล้านบาท 

     ที่ PDPA Thailand ตระหนักดีว่าข้อมูลที่การเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีความละเอียดอ่อนและมีความสำคัญเพียงใดที่จำเป็นและต้องได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม ยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ ระหว่างกันนี้ อาจจะทำให้เกิดการส่งต่อในส่วนของข้อมูลที่ผิดพลาดและข้อมูลเกิดการรั่วไหลขึ้นได้ การปกป้องข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยจึงถือเป็นสำคัญยิ่ง เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลดังกล่าวได้

     สำหรับองค์กรที่ยังไม่พร้อมปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA หรือไม่มั่นใจว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ให้ถูกต้องได้อย่างไร และ/หรือองค์กรจำเป็นต้องมี DPO หรือต้องการมี DPO เพื่อช่วยในการจัดการเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล แต่ยังหา DPO ไม่ได้ หรือไม่แน่ใจว่าพนักงานขององค์กรมีความรู้หรือทักษะการจะเป็น DPO ได้ดีพอหรือไม่ สามารถขอรับคำปรึกษาและบริการ PDPA & DPO Consultant จาก PDPA  Thailand โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาให้แก่ภาครัฐและเอกชนด้าน PDPA และ DPO เพื่อช่วยช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

บริการ PDPA & DPO Consultant 

ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย PDPA การบริหารจัดการ กระบวนการการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) โดยมี

  1. จัดอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PDPA และจัดทำใบบันทึกกิจกรรม (Data Inventory Mapping), การจัดทำบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผล (Record of Processing Activities : RoPA) และ Workshop ให้ฝึกฝนเพื่อนำไปปฏิบัติ
  2. จัดทำเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลให้สอดคล้องกับ PDPA (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  • จัดทำเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำเอกสารนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy) และประกาศความส่วนตัว (Privacy Notice)
  • จัดทำการประเมินความเสี่ยงตาม PDPA
  • ดำเนินการจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงกระบวนการทำงานพร้อมกระบวนการทำงานที่ได้ปรับปรุงแล้วให้สอดคล้องกับ PDPA
  • ให้คำแนะนำด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA จะช่วยองค์กรตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA
  • ให้คำแนะนำด้านไอทีและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับองค์กร

      3.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

      4.จัดอบรมสิ่งส่งมอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน