PDPA Thailand

เราคือผู้เชี่ยวชาญและ Solution
ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Online Events

สัมนา การปฏิบัติตามแนวทาง พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 สำหรับ บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์
3 มีนาคม 2023 – 3 มีนาคม 2023
10:00 – 12:00
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

Online Events

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด, PDPA Thailand ได้กำหนด จัดถ่ายทอดสดเพื่อให้ข้อมูลความรู้ และการถาม-ตอบ "บทบาทหน้าที่ DPO ต่อองค์กรธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล"
24 มกราคม 2023 – 24 มกราคม 2023
14:00 – 16:00
online
Previous
Next

Online Events

สัมนา การปฏิบัติตามแนวทาง พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 สำหรับ บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์
3 มีนาคม 2023 – 3 มีนาคม 2023
10:00 – 12:00
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

Online Events

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด, PDPA Thailand ได้กำหนด จัดถ่ายทอดสดเพื่อให้ข้อมูลความรู้ และการถาม-ตอบ "บทบาทหน้าที่ DPO ต่อองค์กรธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล"
24 มกราคม 2023 – 24 มกราคม 2023
14:00 – 16:00
online
Previous
Next

Our PDPA Services

ชุดพื้นฐานรวม 8 สินค้า/บริการ “ถูกต้อง-ครบถ้วน-ปลอดภัย-คุ้มค่า” สำหรับองค์กรเริ่มต้นดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 

บริการที่ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมเป็นผู้ช่วยเปลี่ยนแปลงขององค์กรคุณทุกย่างก้าว ให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามกฎหมายฯ

สอบทานการดำเนินงานขององค์กรเกี่ยวกับเอกสารและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เสริมความมั่นใจจาก 0 เป็น 100 ว่าถูกต้องตามกฎหมาย ลดความเสี่ยงละเมิดและโทษ
บริการอบรมภายในด้วยหลักสูตรบรรยาย และ workshop ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

จัดอบรมและ Workshop กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเจาะลึก ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในดำเนินงานภายใต้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง ครบทุกมิติ

ทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรฐานสากล ICDL, DCT, DDTI

What is PDPA?

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย (PDPA) กำลังจะมีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2565 มีวัตถุประสงค์ช่วยเพิ่มมาตรฐาน/นโยบายในการบริหารจัดการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้อย่างถูกวัตถุประสงค์ตามความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามฐานทางกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน และลดการถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลฯ ทุกองค์กรจำเป็นต้องปฎิบัติตาม เหตุเพราะทุกที่ล้วนมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หรือแม้กระทั่งผู้ถือหุ้น ส่งผลให้มีความเสี่ยงละเมิดกฎหมายกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรื่องของ PDPA ที่คนและองค์กรควรรู้

ธุรกิจที่เปิดเผยขอมูลลูกค้าแก่บุคคลที่สามต้องทำอย่างไร? เพื่อไม่ให้ละเมิดกฎหมาย PDPA สิ่งท
คุณทรงพล หนูบ้านเกาะ และคุณลาภิสรา แสงซื่อ ผู้จัดการโครงการฯ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัล

Why Choose PDPA Thailand?

pdpa

PDPA Thailand

คือผู้บริการให้คำปรึกษา สอบทาน ฝึกอบรม ทดสอบ เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA) แก่องค์กรธุรกิจ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ Core Trainer Team ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า 50 ท่าน จากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) การสนับสนุนด้านวิชาการจาก International Computer Driving License (ICDL) และการบริหารงานโดย บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (DBC) ซึ่งนำทีมโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจดิจิทัลกว่า 20 ปี
  • ศึกษา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มานานเกว่า 3 ปี นับตั้งแต่ยังเป็นร่างกฎหมาย
  • หนึ่งในผู้ให้บริการ PDPA รายแรก ๆ ในประเทศไทย
  • บริการหลากหลายและครบวงจร สามารถเลือกสรรและปรับเปลี่ยนได้ตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กร
  • ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน DDTI ชำนาญเรื่องกฎหมาย PDPA และมีองค์ความรู้ลงลึกเฉพาะด้าน เช่น HR, Sales and Marketing, Operation, IT Management, Procurement, etc.
digital business consult

Digital Business Consult Co., Ltd. (DBC)

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุคดิจิทัลด้วยความรู้ และประสบการณ์ตรงจากการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ด้านแผนภาพโมเดลธุรกิจ การตลาดออนไลน์ งานวิจัยทางการตลาด การฝึกอบรม และล่าสุดบริษัทฯ มีความสนใจในการให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ธุรกิจ/หน่วยงานต่างมีความกังวล และไม่แน่ใจถึงแนวทางการปรับปรุงองค์กรตาม PDPA

ddti

Digital Skills Development and Testing Institute (DDTI)

สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล หรือ DDTI จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านการฝึกอบรมและทดสอบ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลแก่บุคคลทั่วไปและองค์กรต่าง ๆ ให้มีความสามารถเท่าทันโลกยุคดิจิทัล ทั้งด้านทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์สำหรับคนทำงาน (Workforce Basics) การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection) อบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับที่ปรึกษาเฉพาะทางในแต่ละสาขา

PDPA Thailand ยังได้รับการสนับสนุนจาก

PDPA Thailand
Our Leaders and PDPA Specialists
ผู้ก่อตั้ง PDPA Thailand
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)
Chief of PDPA Consultant and Auditor
บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด
กรรมการ สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Our PDPA Clients

Contact Us

เตรียมตัวก่อนใคร หากองค์กรยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร หรือเลือกบริการใดของเรา โปรดติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดผ่านช่องทาง

ฝากข้อความถึงเรา

"*" indicates required fields

ติดต่อเรา

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด
Digital Business Consult Co., Ltd.
เบอร์ติดต่อ

PDPA Thailand

125/55 ซ.วิภาวดีรังสิต 60 แยก 12 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210