In-House Training

   PDPA THAILAND เราคือผู้บริการให้คำปรึกษา สอบทาน ฝึกอบรม ทดสอบ เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act. 2562 (PDPA) แก่องค์กรธุรกิจ ภายใต้ความร่วมมือ ของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ Core Trainer Team ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า 50 ท่าน จากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะ ดิจิทัล (DDTI) การสนับสนุนด้านวิชาการจาก International Computer Driving License (ICDL) และการบริหารงานโดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) ซึ่งนำทีมโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจดิจิทัลกว่า 20 ปี

 • ศึกษา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มานานกว่า 3 ปี นับตั้งแต่ยังเป็นร่างกฎหมาย หนึ่งในผู้ให้บริการ PDPA รายแรก ๆ ในประเทศไทย

 • บริการหลากหลายและครบวงจร สามารถเลือกสรรและปรับเปลี่ยน ได้ตรงตามความต้องการ ของแต่ละองค์กร

 • ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน DDTI ชำนาญเรื่องกฎหมาย PDPA และมีองค์ความรู้ลงลึกเฉพาะด้าน เช่น HR, Sales and Marketing, Operation, IT Management, Procurement, etc.

 1. เหมาะกับพนักงานในองค์กรทุกฝ่าย ทุกแผนก ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 2. หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารองค์กร
 1. บริษัททำเรื่อง PDPA มาตั้งแต่ปี 2559 เมื่อมีการร่างกฎหมาย PDPA
 2. การจัดอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนมากกว่า 300 ราย
 3. เราให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมการด้าน PDPA มาแล้วมากกว่า 200 ราย
 4. เรามีการทำ Audit ให้กับบริษัทที่เตรียมการเรื่อง PDPA มาแล้ว
 5. หลักสูตรของเราได้รับมาตรฐานจาก สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)
 6. เรียนจบได้รับวุฒิบัตรรับรองระดับองค์กรและบุคคล การันตีความรู้ด้าน PDPA
 7. องค์กรสามารถนำใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีได้ 250%
 1. วิทยากรทุกคนได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)
 2. วิทยากรทุกคนได้รับวุฒิบัตรจาก ICDL PDPA และ หลักสูตร Train The Trainer จาก DDTI
 3. วิทยากรทุกผ่านการเป็นวิทยากรให้หน่วยงานต่าง ๆ มากกว่า 300 องค์กร
 4. วิทยากรทุกคนผ่านการเป็นที่ปรึกษาด้าน PDPA และการเป็น Auditor ด้าน PDPA ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว มากกว่า 200 ราย
 1. Certificate สำหรับองค์กร
 2. วุฒิบัตรรับรองรายบุคคล (สำหรับผู้ผ่านการอบรม 6 ชั่วโมง)
 3. สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษี 250%*
 4. PDPA Thailand Board Game มูลค่า 1,500 บาท ฟรี!

*สำหรับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

โปรโมชั่น In-House Training เฉพาะบทเรียนพื้นฐาน FUNDAMENTAL OF PERSONAL DATA PROTECTION (PDPA) ราคาเริ่มต้น 25,000 บาท ทั้งแบบ Online และ On-site จากปกติ 40,000 บาท

 

*เงื่อนไขการจัดอบรม

1) ราคานี้ไม่รวมค่าจัดสอบ หากต้องการจัดสอบ PDPA Certificate จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท

2) ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าบันทึกวิดีโอการอบรม

3) ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าสถานที่ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวันของผู้เข้าอบรม อาหารว่างและอาหารกลางวันให้วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร

4) กรณีอบรมต่างจังหวัดทางผู้ว่าจ้าง จะต้องเป็นผู้ดูแลค่าเดินทางของวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร

5) หากต้องการบันทึก VDO การอบรมจะมีค่าบริการ 9,000 บาท/วัน

6) ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทางออกต่างจังหวัด ผู้อบรมไม่เกิน 30 คน

PDPA-Inhouse-Training-ที่ปรึกษาPDPA
รายละเอียดหลักสูตร
             PDPA In-house Training เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับองค์กร ที่มองหาวิทยากร เข้าไปให้ความรู้ PDPA ด้านต่าง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ ตามสายงาน ตามบริบทขององค์กร 

ลำดับ

ชื่อหลักสูตร

ระยะเวลา

อบรม

1

PDPA In – House Training หลักสูตร PDPA พื้นฐาน

1 วัน (6 ชั่วโมง)

2

PDPA Inhouse Training หลักสูตร การจัดทำ แผนภาพกระแสข้อมูล

1 วัน (6 ชั่วโมง)

3

PDPA Inhouse Training หลักสูตร การจัดทำเอกสาร Document Preparation

1 วัน (6 ชั่วโมง)

4

PDPA Inhouse Training หลักสูตร PDPA สำหรับผู้บริหาร

1 วัน (6 ชั่วโมง)

5

PDPA Inhouse Training หลักสูตร PDPA สำหรับภาครัฐ

1 วัน (6 ชั่วโมง)

6

PDPA Inhouse Training หลักสูตร PDPA พื้นฐาน พร้อม Workshop

3 วัน (12 ชั่วโมง) ภาคทฤษฎี / 6 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ

7

หลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่การเป็นคณะทำงานด้าน PDPA ในหน่วยงาน

5 วัน (30 ชม.)

8

หลักสูตร PDPA : IT Management & Governance for IT for IT

4 ชั่วโมง

9

หลักสูตร PDPA : IT Management & Governance for IT for Non IT

4 ชั่วโมง

10

หลักสูตร PDPA : Data Subject Access Request (DSAR) Management

4 ชั่วโมง

11

หลักสูตร PDPA : For Internal Audit

4 ชั่วโมง

12

หลักสูตรแนวปฏิบัติการออกแบบเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฎิบัติ (Privacy by Design Essential Guide)

1 วัน (6 ชั่วโมง)

13

หลักสูตรจัดทำบันทึกกิจกรรมการประมวลภาคปฏิบัติ (Record of Processing Activities: RoPA Workshop)

1 วัน (6 ชั่วโมง)

14

หลักสูตรการการประเมินผลกระทบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติ (Data Protection Impact Assessment: DPIA Workshop)

1 วัน (6 ชั่วโมง)

15

หลักสูตรการจัดทำสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DPA) ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (DSA) และ การส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศ ให้สอดดคล้องกับมาตรา 28 และ 29 (CBR) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1 วัน (6 ชั่วโมง)

16

หลักสูตรการจัดการเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach Management)และ การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management) ภาคปฎิบัติ

1 วัน (6 ชั่วโมง)

17

หลักสูตรการเขียนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการเขียนประกาศความเป็นส่วนตัวให้ถูกกฎหมาย PDPA ภาคปฎิบัติ

1 วัน (6 ชั่วโมง)

18

หลักสูตรสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights: DSRs) และการจัดมาตรการรองรับการใช้สิทธิ ภาคปฎิบัติ

1 วัน (6 ชั่วโมง)

19

หลักสูตรการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และ การจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ ภาคปฎิบัติ (DATA  Security & DATA Cybersecurity Management)

1 วัน (6 ชั่วโมง)

   
PDPA-Inhouse-Training-ที่ปรึกษาPDPA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Messenger

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Line Official

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook: PDPA Thailand

LINE: @pdpathailand

ติดต่อเจ้าหน้าที่ : 02-029-0707 
หรือโทร : 061-024-7897