ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด

Certified

ICDL Data Protection, Train the trainer By DDTI

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด
• ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)
• เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
• อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ไทย
• อุปนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย
• อนุกรรมการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน IT สถาบันพระปกเกล้า
• เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
• นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)

ประวัติการทำงาน

• 2556-2560 กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเทลลิเจนท์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนเซาท์ (ประเทศไทย) จำกัด
• 2556-2560 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
• 2554-2556 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น
• 2553-2556 ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)
• 2547-2553 ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตร

เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตร PDPA for Management จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจในเรื่องของการจัดการด้าน PDPA ในองค์กรซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ฝ่ายบริหารจะต้องเข้าใจและทราบวิธีการจัดการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นได้ด้วยความราบรื่นและเกิดความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาย PDPA
เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตร PDPA for SMEs จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร SMEs ให้เป็นไปตามกฎหมาย PDPA ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ