Guideline eBook

Cover Guideline eBook Hotel
eBook แนวปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ว่าด้วยธุรกิจโรงแรมและที่พัก
Cover Guideline eBook HR
eBook แนว พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กับการคุ้มครองแรงงานสำหรับสถานประกอบการ
Cover Guideline eBook สำนักงานบัญชี
eBook แนวปฏิบัติของสำนักงานบัญชีตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
Cover Guideline eBook สำนักงานสอบบัญชี
eBook แนวปฏิบัติของสำนักงานสอบบัญชีตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
Cover Guidline eBook อ.เธียรชัย
eBook หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรภาคเอกชน
อ.เธียรชัย ณ นคร