ข้อมูลเพิ่มเติม

 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ DPO (Data Protection Officer) ของเรา สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้คำแนะนำแก่องค์กรตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและถูกลงโทษทางปกครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

     หลักสูตร DPO in Action เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติ คือ หลักสูตรที่จะเตรียมความพร้อมให้ DPO ให้รู้ลึก รู้จริง ปฏิบัติตาม PDPA ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ลดความเสี่ยง และความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น 

     หลักสูตร DPO in Action* ออกแบบเฉพาะให้ผู้เข้าอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี กฎหมาย แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษา ผ่านการศึกษาทั้งในรูปแบบ e-Learning รวมทั้งการฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนในห้องเรียน พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติเพื่อมีให้เกิดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 42 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้อย่างแท้จริง (*เนื้อหาหลักสูตรอ้างอิงประกาศหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

     หลักสูตร DPO in Action* ดำเนินการโดย PDPA Thailand ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) ซึ่งมีผู้สอนและบรรยายโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) 

*หลักสูตรอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    หลักสูตร DPO in Action เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning 36 ชั่วโมง, เรียนรู้แบบในห้องเรียน 20 ชั่วโมง และทดสอบความรู้ 4 ชั่วโมง รวม 60 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้ : 

ส่วนที่ 1  การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning ผ่าน e-Learning)

 • พื้นฐาน หลักการ ทฤษฎี  แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษาของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  • DCT ICDL Personal Data Protection Certificate (PDPA)
  • PDPA Lawful Basis: Contract
  • PDPA Lawful Basis: Consent
  • Privacy Notice ประกาศความเป็นส่วนตัว
  • Document Preparation นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ประกาศความเป็นส่วนตัว ( Privacy Notice)
  • PDPA Data Flow Diagram (DFD)
  • Data Inventory Mapping
  • RoPA (Record of Processing Activities)         
  • DSR (Data Subject Right)                                       
  • การประเมินผลกระทบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment = DPIA)
  • Data Protection and Security เรื่องที่ผู้บริหารต้องรู้ ต้องทำ
  • IT Security พื้นฐานสำหรับ DPO
  • การแจ้งเหตุรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach) 
  • PDPA กรณีศึกษา 123 เคส 
  • เคสข้อหารือเพิ่มเติม สคส.

*ระยะเวลาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning 36 ชั่วโมง (Online) ทบทวนซ้ำใน 1 ปี


ส่วนที่ 2การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในห้องเรียน (Classroom แบบ Online) 

 • หลักการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  • ขอบเขตการใช้บังคับ บทนิยาม ข้อยกเว้นการใช้บังคับ
  • หลักการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • มาตราการในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
 1. องค์กรที่แต่งตั้ง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประโทษ
 • การละเมิดข้อข้อมูลส่วนบุคคลและการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 • กฎหมายสำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่สำคัญ
 • กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย

ส่วนที่ 3 การฝึกฝนและแลกเปลี่ยนการปฏิบัติในรูปแบบกลุ่มในห้องเรียน (Classroom แบบ Online) 

 • การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  • มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  • กรณีศึกษาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
 • การจัดทำ Data Inventory Mapping และบันทึกประมวลผลกิจกรรม (Record of Processing Activities : RoPA)
 • การประเมินผลกระทบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Ompact Assessment : DPIA)
 • การบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (DSRM)
 • การบริหารจัดการเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล Data Breach Management 

ส่วนที่ 4 การรับรองความรู้ 

 • การทดสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรกาารคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (DCT) และ ICDL จากสหภาพยุโรป PDPA (DCT ICDL Personal Data Protection Certificate) ในห้องเรียน
 • การสอบวัดผลความรู้หลังการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติ DPO in Action ในห้องเรียน
 • ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่มีทักษะการเป็นมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับ 5 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)**

**ผู้เข้าอบรมสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่มีทักษะการเป็นมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับ 6 หรือ 7 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพิ่มเติมได้ ภายใต้เงื่อนไขของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 


สอนและบรรยายโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

  1. ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group)
  2. ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และอุปนายก สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)
  3. อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปรึกษาและสอบทาน บริษัท ดีบีซีกรุ๊ป จำกัด (DBC Group),เลขาธิการ สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) และกรรมการ สมาคมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPOA) 
  4. อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ ทนายความหุ้นส่วนและผู้บริหาร (Managing Partner) บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด
  5. อาจารย์มยุรี ชวนชม ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านกฎหมายแรงงาน บริษัท ดีบีซีกรุ๊ป จำกัด (DBC Group) และกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)
  6. รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)

สอนและบรรยายโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวิทยากรเพิ่มเติม

  1. อาจารย์ไผท โฆษจันทร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ดีบีซีกรุ๊ป จำกัด (DBC Group) และที่ปรึกษาและวิทยากร สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) 
  2. อาจารย์ทรงพล หนูบ้านเกาะ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ  บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด  (DBC Group) และกรรมการและนายทะเบียน สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)
  3. อาจารย์ณัฏฐ์ ธนวนกุล  ที่ปรึกษาและวิทยากร สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) และกรรมการด้านพัฒนมาตรฐานวิชาชีพสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)
  4. อาจารย์ดวงดาว สำนองสุข  ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านบริหารงานบุคคลและคุ้มครองแรงงาน บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด  (DBC Group) และที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)    
  5. อาจารย์ไพศาล สามิภัตย์  ที่ปรึกษาและผู้สอบทานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด  (DBC Group)
  6. อาจารย์ชไมพร วุฒิมานพ ที่ปรึกษาและผู้สอบทานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด  (DBC Group)

 

วันอบรม :

วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2566 

เวลา 8.30 – 17.30 น. (รวม 3 วัน 24 ชั่วโมง)

ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)


กำหนดการอบรม : 

 • วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ช่วงที่ 1

 • หลักการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • ขอบเขตการใช้บังคับ บทนิยาม ข้อยกเว้นการใช้บังคับ 
 • หลักการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ช่วงที่ 2

 • มาตรการในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
  • องค์กรที่ต้องแต่งตั้ง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ช่วงที่ 3

 • การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
 • การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 • กฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่สำคัญ 

ช่วงที่ 4

 • การทดสอบความรู้ DCT ICDL PDPA  (Personal Data Protection Certificate)

 • วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ช่วงที่ 1

 • บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ช่วงที่ 2

 • การจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ช่วงที่ 3 

 • การจัดทำ Data Inventory Mapping    และบันทึกประมวลผลกิจกรรม (Record of Processing Activities : RoPA)

ช่วงที่ 4

 • การประเมินผลกระทบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment : DPIA)

 • วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566

ช่วงที่ 1

 • การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  • มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  • กรณีศึกษาเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ช่วงที่ 2

 • การบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (DSRM)
 • การบริหารจัดการเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล Data Breach Management

ช่วงที่ 3

 • กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย

ช่วงที่ 4

 • การสอบวัดผลความรู้หลังการอบรม (Post-test) การสอบวัดผลหลังการอบรม (Post-test) รูปแบบ Online 2 ชั่วโมง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ : 

 • เอกสารประกอบการอบรมความรู้ ทักษะ บทบาทหน้าที่ และแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) ทั้งหลักการ ทฤษฎี กฎหมาย แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 42 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • รายวิชาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ผ่านระบบ e-Learning เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 1 ปี พร้อมทบทวนเนื้อหาด้วย Pre-test และ Post-test จำนวน 15 วิชา ประมาณ 36 ชั่วโมง มูลค่า 39,000 บาท ฟรี!
 • ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณวุฒิวุฒิวิชาชีพ (Certificate) ด้านเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ระดับ 5 มูลค่า 3,000 บาท ฟรี! (เมื่อเรียนครบหลักสูตรและสอบผ่านตามเกณฑ์ หรือผู้เข้ารับการอบรมจะขอรับการทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรด้านเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ระดับ 6 หรือ 7 เพิ่มเติมในภายหลังได้)
 • การทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรรับรององคุณวุฒิ (Certificate) จาก DCT ICDL PDPA  (Personal Data Protection Certificate) จากสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (DCT) มูลค่า 3,000 บาท ฟรี! (เมื่อเรียนครบหลักสูตรและสอบผ่านตามเกณฑ์)
 • การทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรรับรองคุณวุฒิ (Certificate) DPO in Action เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติ* จาก PDPA Thailand สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) และ บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป (DBC Group) (เมื่อเรียนครบหลักสูตรและสอบผ่านตามเกณฑ์ และ *บริษัทอยู่ระหว่างการขออนุมัติหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
 • เครือข่ายออนไลน์ให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจาก PDPA Thailand ฟรี!

 

พิเศษ! สำหรับองค์กรที่ส่ง DPO มาอบรม เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น

สำหรับองค์กร

 • บริการ DPO Online ระยะเวลา 6 เดือน มูลค่า 60,000 บาท ฟรี!
 • Template PDPA & DPO ฉบับภาษาไทย จำนวน 24 รายการ มูลค่า 30,000 บาท ฟรี!

สำหรับพนักงาน

 • รายวิชาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ผ่านระบบ e-Learning เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใน 1 ปี พร้อมทบทวนเนื้อหาด้วย Pre-test และ Post-test 1 วิชา จำนวน 100 รหัสผู้เรียน (1 User = 1 รหัสผู้เรียน) มูลค่า 300,000 บาท ฟรี!

รับสมัคร : 

ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2566 

ค่าอบรม 30,000 บาท / 1 ท่าน 

รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คนต่อรุ่น

*เงื่อนไข : 

  • ราคารวมเอกสารประกอบการอบรม กระเป๋า และเสื้อ, อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
  • ราคายังไม่รวม Vat7%
  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 250% 
  • สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 10 พฤจิกายน 2566

สนใจสอบถามเพิ่มเติม : 

โทรศัพท์ 02-029-0707 กด 1-3

มือถือ 081-632-5918  คุณลาภิสรา แสงซื่อ (ปุ๋ม)

ไลน์ @pdpathailand

หลักสูตร DPO in Action เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

30,000.00฿

5/5