อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช

Chief PDPA Consultant and Auditor บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด

Certified

• ICDL Data Protection, Train the trainer By DDTI
• Certified Data Protection Course, European Institute of Public Administration (EIPA), Maastricht, the Netherlands

ประวัติการศึกษา

• ร.บ. รัฐศาสตร์บัณทิต (การระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• M.B.A. (International Management.) Thunderbird School of Global Management, Arizona, USA
• ICDL Data Protection “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
• PDPA Train The Trainer , สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) 
• ISO/IEC 27701: 2019 Internal Auditor, BSI: British Int’l Standard Institute

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน

• Chief PDPA Consultant and Auditor บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด
• เลขาธิการ สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)
• กรรมการ สมาคมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer Association: DPOA)

หลักสูตร

เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซีรีส์การท่องเที่ยว :สำหรับบริษัทตัวแทนนำเที่ยวและบริษัทจัดนำเที่ยว PDPA Tourism Series: Travel Agents & Tour Operators เจาะประเด็นเรื่องการดำเนินกิจการอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบริษัทนำเที่ยวโดยเฉพาะด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ดเานการทำ PDPA โรงแรมและการท่องเที่ยวของไทย !
เริ่มต้น 3,000 บาท
เมื่อการท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก ธุรกิจการท่องเที่ยว และโรงแรมต้องรับมือกับการบังคับใช้ PDPA เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในธุรกิจ หลักสูตร PDPA Tourism Series: Hotel and Resort พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคการท่องเที่ยว: สำหรับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตร Data Flow Diagram หรือ DFD เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจกระบวนการทำงานขององค์กร อย่างรอบด้านและช่วยให้เห็นข้อบกพร่องหรือความเสี่ยงของข้อมูลที่อาจเกิดการรั่วไหลได้
เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตร PDPA for Management จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจในเรื่องของการจัดการด้าน PDPA ในองค์กรซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ฝ่ายบริหารจะต้องเข้าใจและทราบวิธีการจัดการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นได้ด้วยความราบรื่นและเกิดความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาย PDPA
เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตร PDPA for SMEs จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร SMEs ให้เป็นไปตามกฎหมาย PDPA ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ