อาจารย์ มยุรี ชวนชม

ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

Certified

• ICDL Data Protection, Train the trainer By DDTI
• Data Protection Certificate by ICDL
• Certificate of Attendance CIPP/E by DPOaaS
• Certificate of Attendance CIPM by DPOaaS

ประวัติการศึกษา

• 2548 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• 2536 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2534 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน

• ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)
• อาจารย์สอนกฎหมายแรงงาน ที่ Think People Consulting Co., Ltd.
• กรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)

ประวัติการทำงาน

• อาจารย์สอนกฎหมายแรงงาน ที่ Think People Consulting Co., Ltd.
• Admin Line HR คู่คิดเรื่องคน

หลักสูตร

เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ Franchisee ยิ่งเยอะยิ่งเสี่ยงโทษ PDPA !! แนะการบริการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัย รวมไปถึงกระบวนการที่จะทำให้เสี่ยงต่อการละเมิดหากเกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตร PDPA for HR ที่จะช่วยให้ผู้เรียน รู้จักและเข้าใจในเรื่อง PDPA ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่เรื่องการสรรหาว่าจ้าง การเก็บข้อมูลพนักงาน ตลอดจนถึงเมื่อพนักงานลาออกและสิ้นสุดการทำงาน