ผไท โฆษจันทร

อาจารย์ผไท โฆษจันทร

ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

Certified

ICDL Data Protection, Train the trainer By DDTI

ประวัติการศึกษา

• 2561 ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• 2549 ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน

• ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)
• ที่ปรึกษาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
• Tech Strategy and Enterprise Architect รับผิดชอบการออกแบบวางแผนกลยุทธ์และจัดทำ Enterprise Architect สำหรับองค์กร บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการด้านส่งเสริมความรู้รักษา ความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA)

ประวัติการทำงาน

2561 – 2564
• Assistant Vice President / IT Strategy and Enterprise Architect รับผิดชอบจัดทำแผนกลยุทธ์ และ Enterprise Architect สำหรับองค์กร รวมถึงดูแลกิจกรรมของโครงการให้สอดคล้องกับแผนงาน
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
2560 – 2561
• IT-Specialist / Technical Design and Data Development รับผิดชอบออกแบบ พัฒนา วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

2557 – 2560
• IT Assistant Manager รับผิดชอบออกแบบ ดูแล และพัฒนาระบบ Infrastructure ขององค์กร และวิเคราะห์ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งาน
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด

หลักสูตร

เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตร IT Management & Governance for Non IT ที่จะช่วยให้ท่านรู้จักและเข้าใจในการบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น
เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตรการบริหารจัดการสารสนเทศภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรด้าน IT ทำให้รู้จักและเข้าใจการบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศ