ศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่น

อาจารย์ ศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่น

ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

Certified

ICDL Data Protection, Train the trainer By DDTI

ประวัติการศึกษา

• GDMS at University of Surrey, United Kingdom
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตำแหน่งและความรับผิดชอบปัจจุบัน

• ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนา และทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)
• Committee at สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association)
• Owner/Managing Director at Nerve Digital Agency
• Owner/Managing Director at Web2print Solution Co., Ltd.

ประวัติการทำงาน

• Committee at สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association)
• Owner/Managing Director at Nerve Digital Agency
• Owner/Managing Director at Web2print Solution Co., Ltd.
• Teacher at Satthasamut School
• Business consultant SAP at PTT Digital Solutions Co.,Ltd.

หลักสูตร

เริ่มต้น 3,000 บาท
หลักสูตร PDPA for Digital Marketing จะช่วยให้ผู้เรียนที่ทำงานในฝ่ายการตลาดหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการทำงานได้อย่างเหมาะสมตามกฎหมาย PDPA