shutterstock_2156291229_แก้ไข (1)-min (1)
 • วิจัย ทั้งหมด
 • วิจัย ปี -
 • วิจัย ปี 2556
 • วิจัย ปี 2561
 • วิจัย ปี 2562
 • วิจัย ปี 2563
 • วิจัย ปี 2564
 • วิจัย ปี 2565
 • วิจัย ปี 2566
วิจัย ทั้งหมด
 • วิจัย ทั้งหมด
 • วิจัย ปี -
 • วิจัย ปี 2556
 • วิจัย ปี 2561
 • วิจัย ปี 2562
 • วิจัย ปี 2563
 • วิจัย ปี 2564
 • วิจัย ปี 2565
 • วิจัย ปี 2566
วิจัย

Thailand data protection guidelines 3.1 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกลุ่มกิจกรรมวาณิชธนกิจ

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิจัย

การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล: การวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิจัย

การคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากมาตรการควบคุมโรคติดต่อ โควิด 19 : ศึกษาความชอบด้วยกฎหมายในการอ้างฐานประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามข้อตกลง “Line Application “หมอพร้อม”

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิจัย

การพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาความมั่นคงปลอดภัย การป้องกันความลับ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับโรงพยาบาล

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิจัย

หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิจัย

ความท้าทายในการจัดเก็บข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีชีวมาตรกับมิติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
 • วิทยานิพนธ์ ทั้งหมด
 • วิทยานิพนธ์ ปี 2563
 • วิทยานิพนธ์ ปี 2564
 • วิทยานิพนธ์ ปี 2565
วิทยานิพนธ์ ทั้งหมด
 • วิทยานิพนธ์ ทั้งหมด
 • วิทยานิพนธ์ ปี 2563
 • วิทยานิพนธ์ ปี 2564
 • วิทยานิพนธ์ ปี 2565
วิทยานิพนธ์

แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในชั้นสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิทยานิพนธ์

ความสามารถในการให้ความยินยอมของผู้เยาว์ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิทยานิพนธ์

มาตรการคุ้มครองผู้ปฏิบัติการอำพราง : ศึกษากรณีการกำหนดความผิดอาญาฐานเปิดเผยข้อมูลของผู้ปฏิบัติการอำพราง

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิทยานิพนธ์

ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิทยานิพนธ์

ปัญหาการใช้ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบของธนาคารพาณิชย์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิทยานิพนธ์

มาตรการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักธุรกิจในธุรกิจขายตรงที่มีรูปแบบหลายชั้น

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
 • เอกัตศึกษา ทั้งหมด
 • เอกัตศึกษา ปี 2562
 • เอกัตศึกษา ปี 2563
 • เอกัตศึกษา ปี 2564
เอกัตศึกษา ทั้งหมด
 • เอกัตศึกษา ทั้งหมด
 • เอกัตศึกษา ปี 2562
 • เอกัตศึกษา ปี 2563
 • เอกัตศึกษา ปี 2564
เอกัตศึกษา

มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลสาธารณะทางภาษี

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
เอกัตศึกษา

ประเด็นการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่มีต่อผู้สอบบัญชี

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
เอกัตศึกษา

การสำคัญผิดในสาระสำคัญของข้อเท็จจริงในข้อยกเว้นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และผลทางกฎหมายอาญา

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
เอกัตศึกษา

ข้อพิจารณาตามหลักการประมวลผลข้อมูลเท่าที่จำเป็น (Data Minimization) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (Personally Identifiable Information) ของกรมสรรพากร

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
เอกัตศึกษา

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : ศึกษากรณีธุรกิจประกัน

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
เอกัตศึกษา

ข้อจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการทุจริตในธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข่อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
 • บทความทั้งหมด
 • บทความ ปี 2553
 • บทความ ปี 2557
 • บทความ ปี 2561
 • บทความ ปี 2562
 • บทความ ปี 2563
 • บทความ ปี 2564
 • บทความ ปี 2565
 • บทความ ปี 2566
บทความทั้งหมด
 • บทความทั้งหมด
 • บทความ ปี 2553
 • บทความ ปี 2557
 • บทความ ปี 2561
 • บทความ ปี 2562
 • บทความ ปี 2563
 • บทความ ปี 2564
 • บทความ ปี 2565
 • บทความ ปี 2566
บทความ

ปัญหาการให้ความคุ้มครองและใช้บังคับสิทธิที่จะถูกลืมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในมหาวิทยาลัยไทย

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

สิทธิที่จะถูกลืมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการสื่อสารการตลาด

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

: รูปแบบที่เหมาะสมการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการบริหารภาครัฐภายใต้กรอบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์: ศึกษากรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหลายราย

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

ความรับผิดชอบผู้ประกอบวิชาชีพ ภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >