พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการสื่อสารการตลาด

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการสื่อสารการตลาด

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

ผู้แต่ง: นรากร อมรฉัตร

สถาบัน: มหาวิทยาลัยรังสิต

ปี: 2565

 

บทคัดย่อ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ประกาศใช้บางส่วนและจะประกาศใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2565 ซึ่งจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นนอกจากจะเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการแสดงตัวตนเพื่อผลบังคับใช้ตามกฎหมายสำหรับหน่วยงานทางราชการ ทางการแพทย์ ธุรกรรมทางการเงิน การศึกษาแล้วนั้น  ในส่วนของธุรกิจและการสื่อสารทางการตลาดที่ต้องมีส่วนในการนำข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ก็ต้องมีปรับรูปแบบการดำเนินนโยบายทางการสื่อสารและการตลาดให้เป็นไปตามแนวทางของ  พ.ร.บ.ดังกล่าวนี้เช่นเดียวกัน  ที่ครอบคลุมตั้งแต่การเก็บรวบรวม การใช้และการเผยแพร่ข้อมูล และความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

Link เนื้อหา: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jca/article/view/256490

Link file: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jca/article/view/256490/172615

Share :