การสำคัญผิดในสาระสำคัญของข้อเท็จจริงในข้อยกเว้นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และผลทางกฎหมายอาญา

ผู้แต่ง: ณภัทร์กมล ศรีสกุลภิญโญ ที่ปรึกษา: ณัชพล จิตติร […]

ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ผู้แต่ง: อริยะ ดังสวานิช ที่ปรึกษา: ปิยะบุตร บุญอร่ามเร […]