shutterstock_2156291229_แก้ไข (1)-min (1)
 • วิจัย ทั้งหมด
 • วิจัย ปี -
 • วิจัย ปี 2556
 • วิจัย ปี 2561
 • วิจัย ปี 2562
 • วิจัย ปี 2563
 • วิจัย ปี 2564
 • วิจัย ปี 2565
 • วิจัย ปี 2566
วิจัย ทั้งหมด
 • วิจัย ทั้งหมด
 • วิจัย ปี -
 • วิจัย ปี 2556
 • วิจัย ปี 2561
 • วิจัย ปี 2562
 • วิจัย ปี 2563
 • วิจัย ปี 2564
 • วิจัย ปี 2565
 • วิจัย ปี 2566
วิจัย

Thailand data protection guidelines 3.2 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการวิจัยและสถิติ

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิจัย

สื่อมวลชนกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิจัย

มาตรการในการคุ้มครองข้อมูลชีวมาตร ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิจัย

การจัดการความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์ไทย

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิจัย

การตระหนักรู้เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล จากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
วิจัย

ประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ ตามความตกลงสหรัฐอเมริกาและยุโรปและผลกระทบต่อกฎหมายไทย

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

 • บทความทั้งหมด
 • บทความ ปี 2553
 • บทความ ปี 2557
 • บทความ ปี 2561
 • บทความ ปี 2562
 • บทความ ปี 2563
 • บทความ ปี 2564
 • บทความ ปี 2565
 • บทความ ปี 2566
บทความทั้งหมด
 • บทความทั้งหมด
 • บทความ ปี 2553
 • บทความ ปี 2557
 • บทความ ปี 2561
 • บทความ ปี 2562
 • บทความ ปี 2563
 • บทความ ปี 2564
 • บทความ ปี 2565
 • บทความ ปี 2566
บทความ

การประกันภัยความรับผิดทางไซเบอร์ : ศึกษาความคุ้มครองกรณีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

แนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานรัฐ

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมในยุคดิจิทัล

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลไบโอเมตริก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562:ความตระหนักและแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >
บทความ

การคุ้มครองข้อมูลชีวมาตรภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ผู้แต …

อ่านเพิ่มเติม >