มาตรการในการคุ้มครองข้อมูลชีวมาตร ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

มาตรการในการคุ้มครองข้อมูลชีวมาตร ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

ผู้แต่ง: ผศ.ทัชชภร มหาแถลง

สถาบัน: มหาวิทยาลัยรังสิต

ปี: 2564

 

บทคัดย่อ: ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกาำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และประเทศชาติโดยรวม โดยเฉพาะการจัดเก็บข้อมูลชีวมาตร ปัญหาดังกล่าวมีผลมาจากความกาวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทําให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยง่ายอยางไรก็ตาม ยังพบว่ากฎหมายฉบับนี้ในเรื่องของการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผล และการส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศยังเป็นประเด็นที่สมควรนํามาพิจารณาศึกษาเพิ่มเติม สําหรับปรับปรุง แกไข หรือเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทย อันเป็นประโยชน์ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของต่างประเทศ

Link เนื้อหา: http://www.dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7553

Link file: http://www.dspace.spu.ac.th/bitstream/123456789/7553/1/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%20%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%9a.%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%20%e0%b8%9e%e0%b8%a8.2562.pdf

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่ 3 และ 4 พร้อมตัดสินโทษทางปกครอง PDPA